Privacy Policy

Ochrana osobních údajů

Pořízením fotografie ve fotokoutku Fotící bedýnka potvrzuji svůj souhlas se zveřejněním této fotografie na webových stránkách www.foticibedynka.cz po dobu minimálně 5 let od data pořízení fotografie ve fotokoutku Fotící bedýnka. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). E-mailová adresa bude využita pouze k zaslání odkazu nebo přílohy s pořízenou fotografií a nebude zařazena do naší databáze pro marketingové účely. Správce osobních údajů je fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku, Matěj Měrtl, U Statku 26, Velké Meziříčí, IČ: 05504031. Mám právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zveřejněním fotografií. Toto odvolání mohu provést požádáním o smazání na e-mail: jsem@foticibedynka.cz.


I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Matěj Měrtl IČ: 05504031 se sídlem U Statku 26, Velké Meziříčí 594 01, evidující úřad: 371402 – Městský úřad Velké Meziříčí (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:
Matěj Měrtl
adresa: U Statku 2140/26, Velké Meziříčí 594 01
e-mail: jsem@foticibedynka.cz
telefon: +420 739 161 973

Osobní údaje se rozumí veškeré informace o identifikovatelné nebo identifikovatelné fyzické osobě; Identifikovaná osoba je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenská identita této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • poštovní adresa
 • telefon
 • IP adresa

     2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a nezbytné údaje pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • plnění právních povinností vůči státu,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování webových stránek a další služby v souvislosti s provozováním webových stránek,
 • zajišťující marketingové služby.

2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé platformy online zákaznického chatu Tawk.to

VI. Zpracovatelé osobních údajů

1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Google LLC, se sídlem 1 600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Tato společnost ukládá soubory cookies, které využívá ve službě služby Google Analytics a Google Tag Manager, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů.
 • Facebook Inc., se sídlem Menlo Park, Kalifornie, USA. Tato společnost ukládá soubory cookies, které využívá ve službě Facebook Pixel k měření návštěvnosti a vytváření a přizpůsobování reklam a bezpečnějšího prostředí.
 • BoothBook, se sídlem v Anglii a Walesu, CN: 11310279, GB29 34156 88
 • tawk.to inc., se sídlem 187 East Warm Springs Rd, SB298, Las Vegas, NV, 89119
 • ECOMAIL.CZ, s.r.o., se sídlem Na Zderaze 1275/15, Praha 2, 120 00, IČO: 02762943

případně další poskytovatel zpracovatelských softwarům služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, případně omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložiště osobních údajů v listinné podobě.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 • Potvrzení objednávky potvrzujete, že jste seznámeni/as podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu.
 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejňování na svých internetových stránkách a zároveň Vám zasíláte novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytovat/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 16. 2. 2024 .